Byggproduktförordningen

Byggproduktförordningen

Byggproduktförordningen 305/2011 är fullt tillämplig sedan 1 juli 2013. Då ersatte förordningen det tidigare byggproduktdirektivet.

I Sverige blev den största förändringen att CE-märkning av byggprodukter är obligatorisk. Byggproduktförordningen kallas ofta CPR, efter den engelska titeln Construction Products Regulation.

CE-märkning är ett lagkrav från EU och kravet på CE-märkning gäller i samtliga medlemsländer inkluderat Norge med flera länder. Att en byggprodukt är CE-märkt innebär i sig inte att nationella byggregler uppfylls. Men oavsett om produkten uppfyller nationella byggregler eller inte, så måste produkten vara CE-märkt och prestandadeklarerad. Att placera icke CE-märkta produkter på marknaden och att använda sådana produkter är ett direkt lagbrott, vilket kan leda till krav på byte av produkt, marknadsförbud av produkten med mera.

Det råder viss förvirring på marknaden trots klara regler om CE-märkning. Det handlar om vem som egentligen bär ansvar för CE-certifieringen av produkten. Men utan att fördjupa sig allt för mycket i denna frågaa så kan du som nedströmsanvändare ställa ett mycket enkelt, men obligatoriskt krav på din leverantör: Du skall alltid kräva att ta del av produktens prestandadeklaration (DoP). Utan DoP är produkten förbjuden att använda och att saluföra.

Byggproduktförordningen ställer obligatoriska krav på nedströmsanvändare att tillämpa DoP, efter den engelska titeln Declaration of Performance. Detta krav sträcker sig vidare till tillverkningsstället i form av obligatoriskt krav på CE-märkning för byggvaror som omfattas av harmoniserad produktstandard, t.ex. EN14915:2013+A1:2017 (massiv trä) och EN 13986:2004+A1:2015 (träbaserade skivor).

Kedjans aktörer benämns

  • Nedströmsanvändare är bl.a. byggaren som använder produkten i sitt byggnadsverk (vilket även omfattar beslutande led, såsom inköpsavdelningen). Vidare så omfattas grossister, t.ex. bygghandelskedjan, som inte får sälja produkten till sin kund om produkten inte är deklarerad enligt DoP.
  • Importör är bl.a. nedströmsanvändare som säljande företag eller grossist som importerar varor från annat land. Det åligger då aktuell aktör att tillhandahålla all nödvändig information till slutkund då importörer räknas som tillverkare och ska ta ansvar såsom tillverkarens roll, inkluderat tillverkningskontroll m.m.
  • Tillverkare är per definition den aktör som placerar produkten på marknaden. För brandimpregnerade träprodukter omfattas då tillverkaren av krav på avtal om tillverkningskontroll, kvalitetssystem, inspektion av fabrik och tillverkningsprocess, typprovning m.m. Kraven faller in under Annex ZA, AVCP system 1 och är obligatoriskt lagkrav inom hela EU för aktörer såsom tillverkare av brandimpregnerade trävaror.