Hållbarhet

Hållbarhet

Den enskilt största fördelen ur ett hållbarhetsperspektiv med att välja brandskyddat trä i stället för andra alternativa material är just råvaran trä. Trä har stora miljöfördelar jämfört med alla andra byggmaterial. Grundläggande fördelar är att trä utvinns med låg energiinsats ur en förnybar resurs och att fotosyntesen binder koldioxid när skogen växer. Det är ofta också både väsentligt lättare och billigare att bygga i trä än i andra material. Trä är därför ett mycket fördelaktigt val vad gäller resurshushållning, energianvändning, koldioxidutsläpp och avfall vilket är viktiga faktorer för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.

 

Hållbarhet i tre dimensioner

images

Miljömässig hållbarhet brukar ofta beskrivas som att den definierar eller är basen för de två andra hållbarhetskomponenterna social och ekonomisk hållbarhet. Den handlar om jordens ekosystem och att långsiktigt behålla dess önskade funktioner, t.ex. produktion av mat och energi, tillhandahållande av rent vatten, klimatreglering, rekreation o.s.v.

Huvudkomponenten i brandskyddat trä är olika träslag som gran, furu, björk m.fl. Trä från uthålligt skogsbruk är ett förnybart material, det enda förnybara byggmaterial som används i stor skala. I vårt klimat i Norden återgenereras materialet inom vanligtvis 100-200 år med endast solen och naturen som källa.

Trä har därmed stora fördelar framför andra byggmaterial både när det gäller tillverkning och återvinning. Det är gynnsamt för att långsiktigt bevara de önskade funktionerna i jordens ekosystem.

images

Det finns olika definitioner på begreppet ekonomisk hållbarhet. Här ska det förstås som en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den miljömässiga eller sociala hållbarheten. En ökning av ekonomiskt kapital får alltså inte ske på bekostnad av en minskning i naturkapital eller socialt kapital.

I detta perspektiv står sig brandskyddat trä väldigt väl i jämförelse med många andra byggmaterial. Den energi som går åt för att utvinna träprodukter för byggändamål ur skogen är väsentligt lägre än för motsvarande byggprodukter av andra material. En stor del av den energi som används är dessutom bioenergi (bl.a. som energikälla vid impregneringsprocesser), vilken är koldioxidneutral.

Koldioxidutsläppen för att producera en kvadratmeter yta i en byggnad uppförd med träbyggnadsteknik blir därigenom väsentligt lägre än om en annan byggteknik används (traguiden.se). Hur stor energiskillnaden blir mellan en byggnad eller ett byggnadsverk huvudsakligen av trä och ett byggt med huvudsakligen andra material är givetvis beroende av byggnadens utformning och vilken byggnadsteknik som används. Dock kan man generellt konstatera att energiåtgången ”från vaggan till grinden”, det vill säga från råvaruutvinning till färdig byggnad, blir betydligt lägre för såväl småhus som flerbostadshus om träbyggnadsteknik används i stället för betong- eller stålbyggnadsteknik.

Detta innebär sammantaget att brandskyddat trä är ett ekonomiskt hållbart val eftersom det inte medför negativa konsekvenser för den miljömässiga eller sociala hållbarheten.

images

Med en social hållbarhet menas här en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Brandskyddat trä möter väl dessa kriterier. De två enskilt viktigaste faktorerna för detta är att grundråvaran trä är förnybar och att framställningsprocessen i sig konsumerar mindre energi än alternativa materialval.

Detta innebär att generation efter generation kan dra nytta av det kretslopp som gäller för träprodukter. Det börjar med att träden bildar syre genom fotosyntesen när de växer och fortsätter med avverkning, produktion, byggande, återanvändning och återvinning genom energiutvinning som ger tillbaks koldioxid till fotosyntesen.